Βρίσκεστε εδώ:: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
 
Εκτύπωση

Στο χώρο αυτό παρατίθενται ενδεικτικά δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του ευρύτερου χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι δημοσιεύσεις αυτές έχουν προκύψει στο πλαίσιο της συνεργασίας των διδασκόντων και των μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

 

Περιοδικά

Georgiadou M., Tsiotras G., (1998),"Environmental management systems: a new challenge for Greek industry", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 15 Iss 3 pp. 286 - 302

Marnellos G., Tsiotras G., (1999), "Hazard analysis critical control point (HACCP): Implementation in Greek industry",  Quality and Reliability Engineering International 15: 385–396

Theodorakioglou Y., and TsiotrasG., (2000) "The need for the introduction of quality management into Greek health care", Total Quality Management, 11:8, 1153-1165

Zantanidis S., and Tsiotras G., (1998) "Quality Quality management: A new challenge for the Greek construction industry", Total Quality Management, 9:7, 619-632

Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y, Tsiotras (2006), G., "A Longitudinal Study of ISO 9000 Contribution towards TQM in the Greek industry", The TQM Magazine, Vol. 18, No. 1, pp. 44-54.

Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2006), "Supplier Management and its Relationship to Buyer's Quality Management' Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 11, No. 5, pp. 148-159.

Melidonioti, M., Gotzamani, K. (2007), "Standardization and Quality in Greek Banking Services", MIBES (Management of International Business & Economic Systems) Transactions On Line Journal (MTOL)ISSN 1790-9899, Vol.1, No. 1, Autumn 2007, pp. 60-74.

Gotzamani, K., Vouzas, F., Longinidis, P. (2009), « Quality Management in the Logistics Function: A Study of the Greek Industry », International Journal of Business Excellence, Vol.2, No. 2, pp.194-218.

Andronikidis, A., Georgiou, A.C., Gotzamani, K. and Kamvysi, Κ. (2009), "The Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management", The TQM Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 319-333.

Longinidis, P., Gotzamani, K. (2009), "ERP user satisfaction issues: Insights from a Greek industrial giant", Industrial Management and Data Systems, Vol. 109, No. 5, pp.628-645.

Gotzamani, K., Tzavlopoulos, Y. (2009), "Measuring e-commerce quality: an exploratory review », International Journal of Quality and Service Sciences (IJQSS), Vol. 1, No. 3, pp. 271-279.

Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2010), "Supplier management practices in a SCM context - The case of the Greek manufacturing industry", International Journal of Business and Systems Research (IJBSR), Vol. 4, No. 1, pp. 42-61.

Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., (2010) "Critical barriers to the implementation of close supplier-buyer relationships: the case of the Greek manufacturing industry", International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 13, No. 3, pp. 211-224.

Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A. (2010) "Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment", The TQM Journal, Vol. 22, No. 3, pp. 293-316.

Gotzamani, K., Longinidis, P., Vouzas, F. (2010), "The logistics services outsourcing dilemma: Quality management and financial performance perspectives", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 15, No. 6, pp. 438-453. (Selected for Inclusion in Emerald's Reading ListAsssist)

Vakalopoulou M., Tsiotras G., and Gotzamani K., (2013) "Implementing CAF in public administration Best practices in Europe – obstacles Implementing CAF in public administration Best practices in Europe – obstacles and challenges", Benchmarking: An International JournalVol. 20 No. 6

Afthonidis E., Tsiotras G. , (2014),"Strategies for business excellence under an economic Strategies for business excellence under an economic crisis", The TQM Journal, Vol. 26 Iss 6 pp. 610 - 624

Vrellas C.Tsiotras G., (2014), "Operational Excellence Operational Excellence in the Greek Brewing Industry", Global Business and Organizational Excellence

Panagopoulos A., Chatzigagios T., (2015), "Hedge Funds and Credit Derivatives Regulatory Reforms and Suggestions – How the International Financial Environment will be Affected", Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, no. 12, pp. 1146-1151.

Panagopoulos A., Chatzigagios T., (2015), "Credit Rating Agencies' Decisions and I.S.D.A.'s Credit Events. Effects on Banking Liquidity and Legal Contracts", Journal of International Proceedings of Economic Developments and Research (IPEDR), Vol. 84, Management and Economy 2015, pp. 17-24 (www.ipedr.com), © 2015 IACSIT Press, DOI:10.7763/IPEDR - http://www.ipedr.com/vol84/004-D00027.pdf

Panagopoulos A.,Chatzigagios T. & Dokas I. (2018), "The Global Single and Regulated Market Framework of Financial Products and the International Economic Policies: Mathematical Approach of the Model", International Journal of Financial Research, SciEdu Press, Vol. 9, No. 2, pp. 1-22, 2018. DOI: 10.5430/ijfr.v9n2p1 (ISSN: 1923-4023(Print), ISSN:1923-4032 (Online))

 

Συνέδρια

 

Panagopoulos A., Chatzigagios, T., (2017). "The Global Single and Regulated market framework of financial products and the International Economic Policies. Mathematical approach of the model". Research results presentation at the National Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, HFAA, Athens, 15-16 December 2017.

Tsiotras G., Gotzamani K., Bouras D. (1994), "The ISO 9000 Certification: A New Key Business Strategic Factor for Competitiveness: The Case of the Greek Industry", Proceedings of the HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.

Tsiotras G., Bouras D., Gotzamani K. (1994), "Strategic Information Systems for Real Time Management and Control of Production Networks", Proceedings of the HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.

Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2003), "Quality Management Relationship to Supply Chain Management - A Theoretical Model and Analysis of the Relationship Between Quality Management Practices and Supplier Management Practices in the SCM context", Proceedings of the IPSERA (International Purchasing & Supply Education & Research Association) 2003 Conference, 14-16 April, Budapest, pp. 305-320. (Selected Among The 10 Best Papers Of The Conference)

Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), "ISO 9000 Contribution Contribution Towards Total Quality Management and Operational Performance Improvement: The results of two empirical surveys in the Greek Industry", Proceedings of the 8th International Conference on ISO 9000 & TQM (8-ICIT), April 23-25, Montreal, Canada, Part 2, pp. 47-53.

Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), "The Effectiveness of ISO 9000 Certification To Small-Medium Enterprises: Its Contribution Towards Total Quality Management and Operational Performance Improvement", Proceedings of the 6th SMESME International Conference, June 1-4, Athens, Greece, pp.494-503.

Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2003), "Supplier management practices and their impact on supplier and buyer performance: Αn empirical study in Greek manufacturing industry", Abstracts Proceedings of the EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10, Istanbul, Turkey.

Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), "A Longitudinal Study of ISO 9000 Contribution to Total Quality Management and Performance Improvement of Small-Medium Enterprises", Abstracts Proceedings of the EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10, Istanbul, Turkey.

Μελιδονιώτη Μ., Γκοτζαμάνη, Κ. (2006), «Προτυποποίηση και Ποιότητα στις Χρηματιστηριακές Εταιρίες», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Τυποποίηση τα Πρότυπα και την Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, σελ. 370-379.

Papadimitriou A., Gotzamani K., Ntinas H., Tsiotras G. (2006), "Effective practices in selective academic support services in Greek Public Universities: Preliminary findings from Information Technology Centers, Research Committees, Career Services, Public and International Affairs", Proceedings from the Society for Research into Higher Education (SRHE) Annual Conference, December 12-14, Brighton Sussex, UK.

Melidonioti, M., Gotzamani, Κ. (2006), «Standardization and Quality in Greek Banking Services», Management of International Business & Economic Systems (MIBES) Conference, T.E.I. of Larissa, Dept. of Business Administration, 4-5 November, Larissa, Greece.

Gotzamani, K., Vasiliadis, C., Andronikidis, A., Livadarou, G., (2006) «Investigating Motives of Quality Assurance Efforts in the Greek Hospitality Sector: Perceived Benefits and Problematic Areas», 24th EuroCHRIE Congress, October 25-28, Thessaloniki, Greece.

Papadimitriou A., Gotzamani K., Ntinas H., Tsiotras G. (2006), "Identification of selective effective practices in academic support services in Greek Public Universities: Preliminary findings from Library, Information Technology and Career Services", Proceedings from the 9th Toulon-Verona Conference, September 7-8, Paisley, Scotland.

Χατζηπαναγιώτη Μ., Γκοτζαμάνη, Κ., Ιακώβου, Ε. (2007), «Διαχείριση Ποιότητας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», Πρακτικά 4ου Φοιτητικού Συνεδρίου «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας», Αθήνα, Μάιος 2007.

Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y. (2007), "Results of an Exploratory Study of the ISO 9000:2000 Series Impact on Certified Organizations", 10th Toulon-Verona Conference - Quality In Services", 3-4 September, Thessaloniki, Greece.

Gotzamani, K., Vouzas, F., Loginides, P. (2007), "Quality Management Practices in the Logistics Function: Results of an Empirical Survey", 12th World Congress for Total Quality Management, 26-29 September, Edinburgh, Scotland.

Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K., Kamvysi, K. (2008) "The Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management, Proceedings of the 11th Toulon Verona Conference, 4-6 September, Florence, Italy, pp. 675-690.

Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A.C., Andronikidis, A. (2009), "An integrative QFD approach for bank customers satisfaction", Proceedings of the 2nd Biannual International Conference on Services Marketing» (2nd BIC), November 4-6, Thessaloniki, Grrece, pp. 227-242.

Gotzamani, K., Tzavlopoulos, Y. (2009), "Measuring e-commerce-quality: An exploratory review", Long Abstracts & Papers Proceedings, 12th Toulon Verona & 13th QMOD Conference, August 28-30, Verona, Italy. (Selected among the Best Papers of the conference)

Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A. (2009), "Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment", Long Abstracts & Papers Proceedings, 12th Toulon Verona & 13th QMOD Conference, August 28-30, Verona, Italy. (Selected among the Best Papers of the conference)

Andronikidis, A., Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A. (2010), "Exploring Alternative Approaches in Prioritizing Consumers' Selection Criteria In A Service Setting", Conference Proceedings, 39th EMAC Conference, June 1-4 2010, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark.

Andronikidis, A., Gotzamani, K., Georgiou, A. C. and Kamvysi, K. (2011), "Integrating DEA framework into QFD methodology", 9th International Conference on Data Envelopment Analysis- DEA, August 24-27, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

Andronikidis, A., Georgiou, A. Gotzamani, K. and Kamvysi, K. (2011) "Integrating DEA framework into QFD methodology", DEA 2011, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis, Thessaloniki, 2011.

Kamvysi, K., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Georgiou, A. (2011), "An Extended Fuzzy QFD Methodology in the Design and Evaluation of Academic Courses", Conference Proceedings ISBN: 84-8081-211-7, 14th QMOD Conference on Quality and Service Sciences, August 29-31, San Sebastian, Spain.

Καλύβα, Ε., Γκοτζαμάνη, Κ. (2011), «Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο» Πρακτικά Ελληνικού Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας (ΕΣΔΟ), σελ. 329-345, 16-18 Σεπτεμβρίου, TEI Σερρών.

Georgiou, A. C., Kamvysi, K., Andronikidis, A. and Gotzamani, K. (2011), "Advancing QFD to improve service quality", BALCOR 2011-1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research, September 22-25, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2012) "Listening to our customers in higher education institutions", 41st EMAC Conference, Marketing to Citizens: Going Beyond customers and consumers, ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, 22-25 May 2012

Kessopoulou, E., Korea, A., Gotzamani, K., Koemzi, M., Tsiotras, G., (2013), "Are CAF self-assessed public organizations ready for benchlearni Βούρβαχης, Ι., Γκοτζαμάνη, Κ. (2006), «Η Διαχείριση της Ποιότητας στις Εταιρίες Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος στην Ελλάδα», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Τυποποίηση τα Πρότυπα και την Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, σελ. 75-82.

Kilbasanis, A., Gotzamani, K., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A, (2013) Does green mean fresh? Examining the framework of Green Brand Equity for Gen Y, 42nd EMAC Conderence, Lost in Translation: Marketing in an interconnected world, Istanbul Technical University, Turkey, 4-7 June 2013.

Kessopoulou, E., Korea, A., Gotzamani, K., Koemzi, M., Tsiotras, G., (2013), "Are CAF self-assessed public organizations ready for benchlearning? A Greek experience" 16th QMOD Conference, 4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia.

Panagopoulos A., Chatzigagios, T., (2015). "Hedge Funds and CDS Regulation. Risks and Effects in the EU and International Banking Environment". Global Conference on Business and Finance Proceedings, Vol. 10, No. 1, pp. 311-320, ISSN: 1941-9589. Proceedings of the Global Institute for Business and Finance Research Conference, Las Vegas, Nevada, USA, Jan 4-7, 2015. "Outstanding Research Award Winner" prize and "Best in Internet Session Award Winner" prize.

Panagopoulos A., Chatzigagios, T., (2015). "Credit Rating Agencies' decisions and I.S.D.A.'s credit events. Effects on banking liquidity and legal contracts". Book of Proceedings by the International Organization for Research and Development (IORD), ISBN: 978-969-7544-00-4. Proceedings of the International Research Conference (IRC-2015), Istanbul, Turkey, Feb 27-28, 2015, ISSN: 2410-5465 (www.ircconferences.com).

Panagopoulos A., Chatzigagios T., Dokas I., (2015), "The Main Effects of MiFID on European Capital Markets and European Integration", International Journal of Business Administration, SciEdu Press, Vol. 6, No. 5, pp. 52-62. http://dx.doi.org/10.5430/ijba.v6n5p52DOI:10.5430/ijba.v6n5p52. - http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijba/article/view/7864

 

Τιμητικοί Τόμοι

Γκουτάκου, Α., Γκοτζαμάνη, Κ. (2006), «Η Ολοκλήρωση των Συστημάτων ISO 9000 και ISO 14000: Οι Προϋποθέσεις, η Διαδικασία, τα Οφέλη και οι Περιορισμοί της Εκπόνησης», Τιμητικός Τόμος Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη, pp.63-92.