Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία και Μάθημα
 
 

Διπλωματική Εργασία και Μάθημα

Εκτύπωση

 Στο Γ' εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ και εξετάζεται από επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον/την επιβλέποντα/-ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ. Περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το πρότυπο υπόδειγμα και τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο αρχείο. 

Μάθημα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το μάθημα αποβλέπει στην εκμάθηση της μεθοδολογίας της έρευνας, δηλαδή της διαδικασίας οργάνωσης και σύνταξης της επιστημονικής μελέτης. Διδάσκονται τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, οι σκοποί, οι τύποι και η χρησιμότητα της έρευνας.

Ειδικότερα το μάθημα αποσκοπεί να προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές έρευνες, ιδιαίτερα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Marketing, τη Χρηματοοικονομική κλπ. Ο φοιτητής εξοικειώνεται στη μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων μέσω πρακτικών εφαρμογών στους Η/Υ για στατιστική ανάλυση, περιγραφική και επαγωγική στατιστική, παλινδρόμηση με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού SPSS.

Διδάσκεται η μεθοδολογία διεξαγωγής ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων, τα διάφορα είδη ερευνών και τα στάδια διεξαγωγής τους, η διαδικασία ανάπτυξης ερευνητικών εργαλείων, οι διαδικασίες συγκέντρωσης και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, οι μηχανισμοί ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας μιας έρευνας.

Μέσα από τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας της έρευνας συντάσσονται ομαδικές εργασίες – μελέτες περιπτώσεων (case studies) από το χώρο των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα.

Στόχοι του μαθήματος είναι να διδαχθούν τα στάδια της έρευνας και τη μεθοδολογία συγγραφής μιας έρευνας, την χρήση των Η/Υ για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της ερευνητικής εργασίας εν γένει.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Κωνσταντάρας Ιωάννης, Μοσχίδης Οδυσσέας