Βρίσκεστε εδώ:: A' Εξάμηνο Επιλογής
 
 

Μαθήματα Επιλογής Α' Εξαμήνου

Εκτύπωση

Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ KAI ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το μάθημα ερευνά μέσα από τα δεδομένα των επιστημών της συμπεριφοράς τις θεωρίες που αφορούν στον ηγέτη και στα ηγετικά στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και τους δυναμικούς τομείς δραστηριότητας της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων με γνώμονα τις αρχές και τις σύγχρονες εφαρμογές, ιστορικά στοιχεία, κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και θεωρίες επικοινωνίας και τα δεδομένα των ΜΜΕ/ τύπος- ραδιόφωνο -τηλεόραση. Οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν μέσα από το μάθημα όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και μία πρακτική άποψη για την ηγεσία, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις (σύνταξη δελτίων τύπου, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου και ειδικών εκδηλώσεων, διασφάλιση χορηγιών κοκ). Το μάθημα εξετάζει τις έννοιες των στάσεων,  της κοινής γνώμης και του κοινού, την υποκίνηση, την ατομική και ομαδική συμπεριφορά, τις σχέσεις με ομάδες πίεσης σε τοπικές εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς . Οι επισκέψεις σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες και η συμμετοχή σε προγράμματα παρέχουν χρήσιμες μαθησιακές εμπειρίες.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης, Τσιότσιου Ροδούλα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Ι. Η νομική έννοια της Επιχείρησης.  α. Η επιχείρηση ως έμπορος (-επιχείρηση ασκούμενη από φυσικό πρόσωπο, -επιχείρηση ασκούμενη από νομικό πρόσωπο, -εμπορική εταιρία)   β. Η λειτουργία της επιχείρησης (-όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης, -σχέσεις μεταξύ οργάνων).  Π. Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης (Restructuration). α. Οι μετασχηματισμοί της επιχείρησης (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδους (-ων), πτώχευση και αναβίωση) β. Η προστασία των δανειστών της επιχείρησης (δανειστές, εργαζόμενοι, καταναλωτές).

III. Η επιχείρηση μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. α. Η επιχείρηση και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού. β. Η επιχείρηση και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.  γ. Η επιχείρηση και τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Διδάσκων: Χατζηγάγιος Θωμάς

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο εξετάζει οικονομικά θέματα (απελευθέρωση εμπορίου, περιφερειακή ανάπτυξη, νομισματική σταθερότητα, αγροτική ενίσχυση και προστασία του ανταγωνισμού) τα οποία σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσου διευκόλυνσης εμπορίου και ως μέσου ανάπτυξης και οικονομικής σταθερότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ανάλυση παρακολουθεί την διαχρονική εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής επί των συγκεκριμένων θεμάτων με σκοπό να διαφωτίσει τις εκάστοτε αλλαγές νοοτροπίας στην ευρωπαϊκή πολιτική. 

Αυτό το μάθημα αναλύει τις κύριες εξελίξεις στην ευρωζώνη και στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά και τις επιδράσεις τους στις προοπτικές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην νέα «ευέλικτη» ευρωπαϊκή επιχείρηση και στην διαδικασία προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Κωνσταντάτος Χρήστος

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το μάθημα εξετάζει τις δραστηριότητες και ιδιαιτερότητες διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών  – που αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα των οικονομιών στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, έχοντας παράλληλα τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών μάρκετινγκ και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην ολοκλήρωση πληροφοριακών και ανθρώπινων πόρων για τη δημιουργία αξίας στις υπηρεσίες.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Ανδρονικίδης Ανδρέας, Γκοτζαμάνη Αικατερίνη, 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Φορολογική λογιστική, η οποία ασχολείται με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας στα προβλήματα των επιχειρήσεων, στην αγορά και διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, στην καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων για την εξαγωγή του αποτελέσματος και της απόδοσης των φόρων άμεσων και έμμεσων στο κράτος, έχει σκοπό  την  παροχή απαραίτητων πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός επίσης του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της φορολογικής συνείδησης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης υπολογισμού των φόρων,  να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες των φόρων για χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης. 

 

Διδάσκων: Γκίνογλου Δημήτριος