Βρίσκεστε εδώ:: A' Εξάμηνο Υποχρεωτικά
 
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α' Εξαμήνου

Εκτύπωση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το μάθημα αποβλέπει στην εκμάθηση της μεθοδολογίας της έρευνας, δηλαδή της διαδικασίας οργάνωσης και σύνταξης της επιστημονικής μελέτης. Διδάσκονται τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, οι σκοποί, οι τύποι και η χρησιμότητα της έρευνας.

Ειδικότερα το μάθημα αποσκοπεί να προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές έρευνες, ιδιαίτερα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Marketing, τη Χρηματοοικονομική κλπ. Ο φοιτητής εξοικειώνεται στη μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων μέσω πρακτικών εφαρμογών στους Η/Υ για στατιστική ανάλυση, περιγραφική και επαγωγική στατιστική, παλινδρόμηση με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού SPSS.

Διδάσκεται η μεθοδολογία διεξαγωγής ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων, τα διάφορα είδη ερευνών και τα στάδια διεξαγωγής τους, η διαδικασία ανάπτυξης ερευνητικών εργαλείων, οι διαδικασίες συγκέντρωσης και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, οι μηχανισμοί ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας μιας έρευνας.

Μέσα από τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας της έρευνας συντάσσονται ομαδικές εργασίες – μελέτες περιπτώσεων (case studies) από το χώρο των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα.

Στόχοι του μαθήματος είναι να διδαχθούν τα στάδια της έρευνας και τη μεθοδολογία συγγραφής μιας έρευνας, την χρήση των Η/Υ για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της ερευνητικής εργασίας εν γένει.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Κωνσταντάρας Ιωάννης, Μοσχίδης Οδυσσέας

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ)

Στο μάθημα πραγματοποιείται αφενός μία γενική προσέγγιση των πλέον σημαντικών ποσοτικών τεχνικών μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, αφετέρου παρουσιάζεται μία δομημένη μεθοδολογία εφαρμογής των τεχνικών αυτών για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Αναλύονται μελέτες περιπτώσεων προβλημάτων της διοίκησης επιχειρήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού Επιχειρησιακής Έρευνας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα ποσοτικό μοντέλο με αφορμή μία πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση, να  επεξεργάζονται λύσεις που παρέχουν βέλτιστες τιμές μέτρων απόδοσης των επιθυμιών του λήπτη αποφάσεων, να συγκρίνουν εναλλακτικά σενάρια με βάση τα μέτρα αυτά και να προσεγγίζουν συστηματικά την εξερεύνηση της δομής των λύσεων αυτών αναλύοντας σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος. 

 

Διδάσκων: Γεωργίου Ανδρέας

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι αρχές, μεθοδολογίες και διαδικασίες του Διοικητικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στις επιμέρους θεματικές ενότητες αναλύονται οι βασικές αρχές μάρκετινγκ, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ, η διοίκηση μάρκετινγκ, η κατάρτιση προγράμματος μάρκετινγκ και το μίγμα μάρκετινγκ. Το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας του διοικητικού μάρκετινγκ περιλαμβάνει:

  1. έρευνα και ανάλυση αγοράς
  2. εκτίμηση περιβάλλοντος
  3. εξέταση συμπεριφοράς καταναλωτών
  4. καθορισμό στόχων και αγοράς στόχου
  5. σχεδιασμό μίγματος μάρκετινγκ
  6. εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος
  7. έλεγχο αποτελεσματικότητας
  8. συλλογή και ανάλυση πληροφοριών των νέων διαμορφούμενων καταστάσεων στην αγορά, την επιχείρηση και το περιβάλλον

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τη θεωρητική παρουσίαση των παραπάνω ενοτήτων θα ακολουθεί η ανάπτυξη και ανάλυση επιλεγμένων μελετών περίπτωσης.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Ανδρονικίδης Ανδρέας, Βλαχοπούλου Μαρία

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Eλαστικότητες. Λειτουργία αγοράς. Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού. Παραγωγή και κόστος παραγωγής. Παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδος. Μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο). 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)-Μέτρηση και τα συστατικά του στοιχεία.
Πραγματικό έναντι ονομαστικού ΑΕΠ .Χρήμα:Προσφορά-Ζήτηση. Τράπεζες και Προσφορά
Χρήματος . Κεντρική Τράπεζα και ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος.
Πληθωρισμός: Οι αιτίες και το κόστος
Ανεργία: Οι αιτίες και οι πολιτικές αντιμετώπισης Δημόσιο χρέος και δημοσιονομικά ελλείμματα.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Βελέντζας Κωνσταντίνος - Ζήκος Σπυρίδων, Καρφάκης Κωνσταντίνος - Κωνσταντάτος Χρήστος, Κατσίκας Ηλίας - Θέόδωρος Παναγιωτίδης