Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 
 

Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Εκτύπωση

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συνθέσουν όλες τις γνώσεις που συγκέντρωσαν από διάφορα προηγούμενα μαθήματα του Προγράμματος, και να τις χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων. Το μάθημα ασχολείται με την διοίκηση της συνολικής επιχείρησης-οργανισμού, καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών σε επιχειρησιακό – επιχειρηματικό και σε λειτουργικό επίπεδο, με βάση την δομή και τις διαδικασίες του οργανισμού. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα μέρη: (α) Στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού, των ομάδων stakeholders και της επιχειρησιακής ικανότητας, (β) Στρατηγικές αποφάσεις - έμφαση δίδεται στην ικανότητα της επιχείρησης να εντοπίζει ευκαιρίες και απειλές που βρίσκονται στις μεταβολές του περιβάλλοντος και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, (γ) Στρατηγική δράση - εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής με δεδομένες τις ικανότητες και άξιες του οργανισμού, και (δ) Επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν εναλλακτικές στρατηγικές ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Διδάσκων: Νικολαΐδης Χρήστος

 


Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν:

  • στο πλαίσιο των Εργασιακών Σχέσεων και στις σύγχρονες εξελίξεις στην Ευρωπαική Ενωση, στις βασικες αξίες στον εργασιακό χώρο, στα δικαιώματα εργαζομένων, στη διοίκηση της διαφορετικότητας, στους πρωταγωνιστές (ρόλος κοινωνικών εταίρων /κράτους), στη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων (συλλογική διαπραγμάτευση, μέσα πίεσης εργοδοτών εργαζομένων, συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, επίλυση συλλογικών διαφορών)
  • στα βασικά χαρακτηριστικά της Διεθνούς Διοικησης ανθρωπίνων πόρων. Εξετάζονται οι παράγοντες που διαφοροποιούν τη λειτουργία αυτή στα διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα και αναλύεται ο σχεδιασμός των πολιτικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης, αμοιβών και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.
 
Διδάσκων: Μιχαήλ Δημήτριος

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το μάθημα ερευνά τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς - όπως και μέσα στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικό σύστημα – σε όλες τις προεκτάσεις της Σύγχρονης Διοίκησης Ανθρωπίνων πόρων. Εξετάζεται σε βάθος και πλάτος η δυναμική της επικοινωνίας όπως αυτή αναπτύσσεται, με πρακτικές εφαρμογές, μέσα στον επιχειρησιακό χώρο και τις οργανώσεις. Σημεία αναφοράς αποτελούν οι Στάσεις, τόσο στο επίπεδο της διαμόρφωσής τους όσο και στην επίδειξη συμπεριφοράς σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και ταυτόχρονα τις διαδικασίες μέτρησής τους και αλλαγής. Επιπρόσθετα διερευνώνται συγκεκριμένοι τομείς όπως το ηθικό των εργαζομένων, αλληλεξάρτηση ανθρώπου μηχανής, δυναμική των μικρών ομάδων και ο ρόλος της κλίκας, κύκλοι ποιότητας, ατομική και ομαδική δημιουργικότητα, αλλοτρίωση και εργασιακή ικανοποίηση, συγκρούσεις και οργανωσιακή αλλαγή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Βασιλειάδης Χρήστος, Μιχαήλ Δημήτριος

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στοχος του μαθήματος ειναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές σε βασικά θεματα διοικησης ανθρωπινων πορων και να δοθει έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές . Τα θεματα αφορουν:

  • αποτελεσματικότητα επιλογής (επιλογή ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού, καθορισμός των σημαντικών χαρακτιριστικών που απαιτούνται για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, μετρηση αποτελεσματικότητας προσλήψεων και της προστιθέμενης αξίας, έλεγχος ποιότητας των προσλήψεων – παραδείγματα μετρήσεων σε σύγχρονες επιχειρήσεις – πρακτικές εφαρμογές – μελετες περιπτώσεων)
  • αποτελεσματικοτητα της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης – ατομική, οργανωσιακή μάθηση, επιχείρηση / οργανισμός που μαθαίνει, διαχείριση γνωσης σε επιχειρήσεις / οργανισμούς, επιχειρησιακή στρατηγική και στρατηγική διαχείρισης γνώσης (δημιουργία, κωδικοποίηση γνώσης, μεταφορά / διάχυση, εφαρμογή γνώσης), νοητικο κεφάλαιο, ρόλος του τμήματος ανθρωπίνων πορων στη διαχείριση γνώσης (μελετες περιπτωσης, εργασία/ εφαρμογή).
  • αποτελεσματικότητα της πολιτικής αμοιβών και συμβολή της στην υλοποίηση της στρατηγικής και στα τελικα αποτελεσματα της επιχειρήσης / οργανισμού, σύνδεση αξιολόγησης της απόδοσης με την πολιτική αμοιβών (κρίσιμα σημεία της πολιτικής αμοιβών και παροχών, ανάλυση ερευνών αγοράς αμοιβών / παροχών, σύνδεση στόχων, αξιολόγησης, αμοιβών, ανάλυση πολιτικής αμοιβών / παροχών εργοδοτών της ελληνικής αγοράς (best practices), εισαγωγή στην ισορροπη απόδοση (balanced Scorecard), πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω μέ σχεδιασμό, παρουσίαση, σχολιασμό συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την ελληνική πραγματικότητα – μελετες περιπτώσεων).
 
Ομάδα Διδασκόντων: Μιχαήλ Δημήτριος, Κλουτσινιώτης Παναγιώτης
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το μάθημα αυτό εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι μάνατζερ χρησιμοποιούν συστήματα αμοιβών για να προσελκύουν και να δίνουν κίνητρα σε ικανούς υπαλλήλους και διοικητικά στελέχη. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των θεωριών συστημάτων κινήτρων και αμοιβών, όσο και η πρακτική άσκηση, δημιουργώντας εναλλακτικά συστήματα αμοιβών.

Καλύπτονται θέματα όπως η αξιολόγηση της εργασίας και συστήματα αμοιβών και κινήτρων βασισμένων στις δεξιότητες και στην ατομική ή ομαδική αποδοτικότητα. Γι’ αυτό το λόγο το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται νέα στελέχη κατά την ένταξη τους σε επιχειρήσεις ως εξειδικευμένα σε θέματα αμοιβών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των οργανωσιακών αλλαγών που διαμορφώνουν το περιβάλλον ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των νέων στελεχών.

 

Διδάσκων: Μιχαήλ Δημήτριος

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο : Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Συμφιλίωση, Μεσολάβηση, Διαιτησία, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), Συμβούλια Εργαζομένων, Απεργία.

Ατομικές Σχέσεις Εργασίας : Σύμβαση εργασίας, έννοια της εξαρτημένης εργασίας, εργοδότης, χρόνος εργασίας, εργατικά ατυχήματα, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, μισθοί, προστασία του μισθού, ίση μεταχείριση εργαζομένων, ισότητα φύλων (ν. 3304/2005), η λύση της σχέσης εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου), άτυπες σχέσεις εργασίας.

 

Διδάσκων: Τζιώνας Ιωάννης

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το συγκεκριμένο μάθημα προσπαθεί να συνδυάσει δύο βασικά αντικείμενα της σύγχρονης διοίκησης, την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και την Αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής: Ορισμοί και έννοιες σχετικά με την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε συστήματα ποιότητας, την εξελικτική πορεία της ποιότητας και τη σχέση με τις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, την εφαρμογή πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας στο τμήμα προσωπικού, την μέτρηση της «ποιότητας» του ανθρώπινου δυναμικού και το ανθρώπινο περιεχόμενο των διαφόρων συστημάτων και προσεγγίσεων βελτίωσης της ποιότητας (όπως το ISO 9000 και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας -EFQM). Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν

  • την σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα σε συστήματα ποιότητας
  • την εξελικτική πορεία της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού και την εφαρμογή της σε συστήματα ποιότητας
  • τις διάφορες προσεγγίσεις και τάσεις       στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συστήματα ποιότητας
  • την πρακτική εφαρμογή       προγραμμάτων και πρακτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε συστήματα ποιότητας σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική
  • τις νέες εξελίξεις και την σύνδεση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και συστημάτων ποιότητας

 

Ομάδα Διδασκόντων: Βούζας Φώτης, Τσιότρας Γεώργιος

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ