Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων
 
 

Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων

Εκτύπωση

 Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

 

 

Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ- ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

Στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε πολλές χώρες του κόσμου ο αθλητισμός εκτός από κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί έναν από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας ο οποίος συμβάλει κατά μέσο όρο στο 3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο σημαντικός οικονομικός και κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού οδήγησε στην ανάπτυξη του αθλητισμού μάρκετινγκ (sports marketing) με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των αθλητικών οργανισμών/επιχειρήσεων.

 Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές,τη φιλοσοφία και τις μορφές του Αθλητικού Μάρκετινγκ.  


 Συγκεκριµένα, οι φοιτητές/τριες θα:

 Κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του αθλητικού µάρκετινγκ


Κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ του μάρκετινγκ αθλητικών προϊόντων και του μάρκετινγκ μέσω του αθλητισμού.


Κατανoήσουν το µίγµα µάρκετινγκ και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που αφορούν στα αθλητικά προϊόντα/υπηρεσίες.


Κατανοήσουν το ρόλο της χορηγίας στον αθλητισμό


Διδάσκουσα: Τσιότσου ΡοδούλαΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αυτό το μάθημα εισάγει τον/την φοιτητή/τρια στις βασικές αρχές διοίκησης και χρηματοδότησης στον αθλητισμό. Στόχοι του μαθήματος είναι (α) να εισαγάγει τους/ις φοιτητές/τριες στις έννοιες της δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως εφαρμόζεται στο μοναδικό κόσμο του αθλητισμού και (β) να βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές πηγές εσόδων στον Αθλητισμό. Συγκεκριµένα, οι φοιτητές/τριες θα:

  • Αναλύσουν τεχνικές για λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων στο πλαίσιο μιας αθλητικής επιχείρησης
  • Κατανοήσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της αθλητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων των φορολογικών και νομικών θεμάτων
  • Συζητήσουν τα τρέχοντα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή εγκαταστάσεων, επαγγελματικές και συλλογικό αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και άλλα αθλήματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.
  • Κατανοήσουν την πρακτική εφαρμογή των εσόδων και των δαπανών στον αθλητισμό.
  • Κατανοήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο των γηπέδων και των εγκαταστάσεων στις τοπικές κοινωνίες
  • Κατανοήσουν πηγές εσόδων όπως αθλητικές χορηγίες, αθλητικές δωρεές, μετάδοση αθλητικών γεγονότων, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, πωλήσεις αναμνηστικών δώρων (merchandising) και αδειοδοτήσεις.

Διδάσκουσα: Τσιότσου Ροδούλα


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται αρχικά οι κύριες λογιστικές αρχές και οι βασικοί λογαριασμοί της λογιστικής. Στη συνέχεια εξετάζονται οι βασικές οικονομικές καταστάσεις ώστε ο μεταπτυχιακός φοιτητής να μπορεί να αξιολογήσει και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Μέσω παράθεσης και επεξήγησης βασικών αριθμοδεικτών και της Κατάστασης Κοινού Μεγέθους και της Κατάστασης Τάσης, αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα αναλύεται με χρήση εμπειρικών εφαρμογών η χρησιμότητα της Διοικητικής Λογιστικής στους αθλητικούς φορείς και μονάδες καθώς και οι βασικές διαφορές και ομοιότητές της με τη Γενική Λογιστική. Θέματα αναφορικά με την ίδρυση, λειτουργία και εκκαθάριση των αθλητικών μονάδων και φορέων εξετάζονται ενδελεχώς. Επιπρόσθετα, περιγράφεται η πλήρης και άμεση κοστολόγηση και η χρησιμότητα του νεκρού σημείου και της διαφορικής ανάλυσης. Τέλος, αναλύονται οι προϋπολογισμοί, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο σύστημα της ανά δραστηριότητα κοστολόγησης. Όλες οι ενότητες προσεγγίζονται με τη παράθεση εμπειρικών εφαρμογών που άπτονται της λογιστικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας των αθλητικών μονάδων και φορέων.

 Διδάσκων: Καραγιώργος Θεοφάνης