Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 
 

Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εκτύπωση

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το μάθημα ασχολείται με την διοίκηση της συνολικής επιχείρησης-οργανισμού, καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών σε επιχειρησιακό - επιχειρηματικό και σε λειτουργικό επίπεδο, με βάση την δομή και τις διαδικασίες του οργανισμού. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα μέρη:

  1. Στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού, των ομάδων stakeholders και της επιχειρησιακής ικανότητας,
  2. Στρατηγικές αποφάσεις - έμφαση δίδεται στην ικανότητα της επιχείρησης να εντοπίζει ευκαιρίες και απειλές που βρίσκονται στις μεταβολές του περιβάλλοντος και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών,
  3. Στρατηγική δράση - εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής με δεδομένες τις ικανότητες και άξιες του οργανισμού, και
  4. Επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν εναλλακτικές στρατηγικές ελληνικών επιχειρήσεων.
 
Διδάσκων: Σουμπενιώτης Δημήτριος
 

 

Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ο μαζικός τουρισμός συνώνυμο της κατανάλωσης και του ελεύθερου χρόνου, έχει εξελιχθεί σε μία δυναμική οικονομική δραστηριότητα που διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά και κατέχει σημαντική θέση στην παγκόσμια οικονομία, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ζώνες προέλευσης και υποδοχής των διεθνών τουριστικών ρευμάτων.

Η ανάπτυξη της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας αποφέρει ένα μείγμα θετικών και αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων το εύρος των οποίων εξαρτάται από την ακολουθούμενη τουριστική πολιτική. Επιπλέον έχει διευρύνει το περιεχόμενο των επιχειρηματικών αναλύσεων και πρακτικών σε βαθμό που να δικαιολογεί την ανάδειξη των οικονομικών του management και του marketing του τουρισμού ω ανεξάρτητων επιστημονικών πεδίων και μαθημάτων.

 

Διδάσκων: Νίκας Χρήστος

 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Διδάσκουσα: Τσιότσιου Ροδούλα

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει ιδιαίτερα προφανής η ανάγκη για τους φοιτητές να μάθουν και να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). Ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτή η γνώση για τα στελέχη του Τουρισμού, στην προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών και επιθυμιών/προσδοκιών των πελατών τους. Οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι μονάδες φιλοξενίας θα πρέπει να δώσουν περισσότερη έμφαση σε θέματα πιστοποίησης της ποιότητας και των υπηρεσιών που προσφέρουν, συνεχούς βελτίωσης, με βάση την ικανοποίηση διεθνών προτύπων και μοντέλων αριστείας, με τελικό στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία που σχετίζονται με τη Δ.Ο.Π. και παρέχει μελέτες περιπτώσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για συζήτηση στην τάξη.

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα καλύπτει την έννοια της Ποιότητας, της Ολικής Ποιότητας και της Δ.Ο.Π., τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ειδικών στη Δ.Ο.Π., τη σύνδεση με τα αναγνωρισμένα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας (The Malcolm Baldrige National Quality Award, The European Quality Award), τον ποιοτικό έλεγχο, τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ISO 9000, ISO 14000 ISO και 22000, την κουλτούρα ποιότητας, τις στάσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός προγράμματος Δ.Ο.Π., τη μέτρηση των στοιχείων κόστους ποιότητας, τη μέτρηση της ικανοποίησης του εξωτερικού και εσωτερικού πελάτη στις υπηρεσίες, την ποιότητα των 6σ, καθώς και τα εργαλεία και μεθόδους συνεχούς βελτίωσης ποιότητας.

Οι μελέτες περιπτώσεων εστιάζουν σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Βούζας Φώτιος, Τσιότρας Γεώργιος

 

ΔΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Ομάδα Διδασκόντων: Δημητριάδη Ζωή, Μιχαήλ Δημήτριος

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Διδάσκουσα: Τσιότσιου Ροδούλα

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το πρώτο μισό του μαθήματος επικεντρώνεται στην έννοια, σκοπό και χρησιμότητα της λογιστικής επιστήμης. Ειδικότερα, αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές της λογιστικής, εξετάζεται η διάκριση των βασικών λογαριασμών της και παρουσιάζεται ο τρόπος κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές λογιστικές διαδικασίες αναφορικά με την ίδρυση, καθημερινή λειτουργία, λύση και εκκαθάριση των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Παράλληλα πραγματοποιείται ενημέρωση σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συγκριμένων επιχειρήσεων. Επίσης, εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και σύγχρονα συστήματα και μέθοδοι κοστολόγησης (κοστολόγηση ανά δραστηριότητα). Σε συνδυασμό θέματα αναφορικά με τους προϋπολογισμούς και το προϋπολογιστικό κόστος των επιχειρήσεων φιλοξενίας αναλύονται ενδελεχώς. Παράλληλα εξετάζονται φορολογικά πρακτικά θέματα τα οποία σχετίζονται με το Φ.Π.Α., τις δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (επίλυση πρακτικών εφαρμογών και συμπλήρωση έντυπων). Τέλος, μέσω της χρήσης ενός πρότυπου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν γνώσεις ζητημάτων αναφορικά με την μηχανογραφημένη λογιστική, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για όσους ασχολούνται με οποιαδήποτε επιχειρησιακή λειτουργία.

Στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν για την ορθολογική λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια σύντομη ανάλυση των επίκαιρων ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης που αντιμετωπίζουν οι διάφορες επιχειρήσεις. Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και αποτίμηση των προϊόντων της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθούν τα διάφορα χρεόγραφα και ειδικότερα τα ομόλογα (bond), τα έντοκα γραμμάτια (Τ-bills), τα εμπορικά χρεόγραφα (commercial paper), οι επιταγές αποδοχής τράπεζας (bankers’ acceptance), τα πιστοποιητικά καταθέσεων (certificate of deposit), οι συμμετοχικοί τίτλοι (equity interests), όπως κοινές μετοχές (common stock) και προνομιούχες μετοχές (preferred stock) και τέλος οι υβριδικοί τίτλοι (hybrid securities). Στη συνέχεια το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων (financial statements) των επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στους μετόχους (shareholders) όσο και σε άλλες ομάδες ενδιαφέροντος (stakeholders), όπως επενδυτές, τράπεζες, πιστωτές και πελάτες. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική και πρακτική αξία των χρηματοοικονομικών δεικτών ή αριθμοδεικτών (financial ratios). Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios), Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios), Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Φερεγγυότητας (Solvency ratios) και Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας (Profitability ratios). Η ανάλυση αριθμοδεικτών ολοκληρώνεται με την Ανάλυση DuPont και τους Αριθμοδείκτες Επενδυτών (Shareholder Ratios).

 

Διδάσκων: Καραγιώργος Θεοφάνης

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

Διδάσκουσα: Τσιότσιου Ροδούλα