Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 
 

Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Εκτύπωση

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

 

Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η εκπαίδευση και η παιδεία αποτελούν ζωτική προτεραιότητα μιας χώρας, τόσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του εθνικού δυναμικού της, όσο και για την ανταγωνιστικότητά της. Σ’ αυτήν την εποχή, όπου η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης και προόδου, τα σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας τους, υιοθετώντας σύγχρονες προσεγγίσεις διοίκησης και θέτοντας νέα οράματα και στόχους, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Ο όρος «ποιότητα στην εκπαίδευση» σημαίνει την ανάπτυξη μεθόδων οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε διοικητικό και σε λειτουργικό επίπεδο, παρέχοντας ικανότερους, δημιουργικότερους και πιό υπεύθυνους πολίτες στην κοινωνία. 

Ομάδα Διδασκόντων: Τσιότρας Γεώργιος, Γκοτζαμάνη Κατερίνα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

It is a common belief that training and education represent a vital priority of a country, both for the successful development of its people, as well as for its competitiveness. In this era, where the diffusion of knowledge and information is the key prerequisite for progress and growth, it becomes essential to achieve substantial improvements of quality in education. Modern education systems need to redefine their role and their operations, adopting modern management approaches and setting new visions and goals. The term "quality education" means the development of methods that will contribute to the improvement and upgrading of the quality of educational services at the administrative and operational level, providing talented, creative and responsible citizens in the society.

Instructor team: Tsiotras George, Gotzamani Katerina

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Ελληνικά)

Στοχοθεσία Μαθήματος

Α. Το εν λόγω μεταπτυχιακό μάθημα: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» εξετάζει τις σχέσεις κοινωνίας και εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας με συστηματικό τρόπο ένας μεγάλο μέρος των σχετικών θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων, με έμφαση στις νεοτερικές και σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες.

Β. Τα κύρια πεδία μελέτης των σχέσεων κοινωνίας και εκπαίδευσης μεταξύ άλλων αρθρώνονται γύρω από τις εξής έννοιες-κλειδιά: εξουσία, κοινωνικοποίηση, κοινωνική ανισότητα, κοινωνική κινητικότητα, κοινωνική αναπαραγωγή, ο ρόλος του φύλου, της θρησκείας, της τάξης, της εθνικής καταγωγής κ.λπ. στη σχολική διαδικασία, η σχέση δασκάλου και μαθητή, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα, τα ζητήματα της σχολικής επιλογής και της σχολικής κουλτούρας και γενικότερα τα ζητήματα της σχέσης σχολείου και κοινωνικής ανάπτυξης.

 

Διδάσκων: Σπύρος Μακρής

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Αγγλικά)

Course Objectives

a. This postgraduate course on “Sociology of Education” will examine the relationships between education and society by reviewing a variety of theoretical perspectives and empirical studies.

b. Main topics include power, socialization, social inequality, social mobility, stratification and social reproduction as key concepts of Sociology; the special dynamics of race, class, and gender in education, especially in schooling; the critical student teacher relationship; teaching as a highly qualified profession in the late modernity; school choice and school culture in the

Instructor: Spiros Makris