Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Μάρκετινγκ
 
 

Μαθήματα Εξειδίκευσης στο Μάρκετινγκ

Εκτύπωση

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • Να παρέχει σε σας μια συνολική επισκόπηση των διαδικασιών που συντελούν στην κατανόηση, δημιουργία και μεταφορά αξίας όσον αφορά  τις ανταγωνιστικές αγορές
 • Να σας εξοπλίσει με την κατάλληλη ορολογία και εννοιολογία καθώς και με τα απαραίτητα εκείνα αναλυτικά εργαλεία που αφορούν τις στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ όταν αυτές λαμβάνονται σε δυναμικές ή ακόμα και σταθερές αγορές
 • Να σας βοηθήσει στην κατανόηση του τοπίου των βιομηχανιών μέσω της ανάλυσης των περιπτώσεων, των καλύτερων πρακτικών, των παραδειγμάτων και των εμπειρογνωμόνων που εκφράζουν τις εμπειρίες τους από την αγορά. 

Τελειώνοντας, ο στόχος της σειράς 13 μαθημάτων-συναντήσεων είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη διατύπωση εμπορικής στρατηγικής και στην ανάπτυξη ενός τυπικού προγράμματος μάρκετινγκ. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται, πλαίσια, έννοιες, παραδείγματα, πρότυπα, και τεχνικές από τον τομέα της στρατηγικής και του μάρκετινγκ. Η παιδαγωγική μέθοδος είναι βασισμένη σε προφορικό (δηλ. διαλέξεις, συζητήσεις, ομιλίες) και τις ασκήσεις με τα γραπτά υλικά

Ομάδα Διδασκόντων: Βασιλειάδης Χρήστος


Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος του μαθήματος «Προβολή & Διαφήμιση» είναι να διδάξει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις βασικές αρχές και τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διαφήμιση. Επιπρόσθετα, στόχος τους μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία για να προτείνουν διαφημιστικέςπικοινωνιακές λύσεις σε πραγματικές επιχειρησιακές περιπτώσεις.

 

Διδάσκων: Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Βλαχοπούλου Μάρω

 

Στόχος του μαθήματος «Προβολή & Διαφήμιση» είναι να διδάξει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις βασικές αρχές και τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διαφήμιση. Επιπρόσθετα, στόχος τους μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία για να προτείνουν διαφημιστικέςπικοινωνιακές λύσεις σε πραγματικές επιχειρησιακές περιπτώσεις.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα προφανής η ανάγκη για τους φοιτητές να μάθουν και να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). Οι οργανισμοί που προσλαμβάνουν αποφοίτους πανεπιστημίων απαιτούν από τους νέους εργαζομένους τους όχι μόνο να αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα της παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες αλλά και τις αρχές και τα εργαλεία της Δ.Ο.Π.. Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία που σχετίζονται με την Δ.Ο.Π. και παρέχει αρκετές μελέτες περιπτώσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για συζήτηση στην τάξη. Εστιάζει στην συνεχή βελτίωση όλων των εκφάνσεων και εκφράσεων μιας επιχείρησης, από την σχεδίαση μέχρι την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Καλύπτει την έννοια της Ποιότητας, της Ολικής Ποιότητας και της Δ.Ο.Π., τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ειδικών στη Δ.Ο.Π., την σύνδεση με τα αναγνωρισμένα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας (The Malcolm Baldrige National Quality Award, The European Quality Award), τον ποιοτικό έλεγχο, τα πρότυπα διαχείρισης ποιότηας ISO 9000, την κουλτούρα ποιότητας, τις στάσεις και συμπεριφορές, το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός προγράμματος Δ.Ο.Π., τη μέτρηση των στοιχείων κόστους ποιότητας, τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη, την ποιότητα των 6σ, τα εργαλεία και μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας.

Οι μελέτες περιπτώσεων εστιάζουν σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από το τομέα των κατασκευών και των υπηρεσιών στις Η.Π.Α., στην Ασία και στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων από την Ελληνική βιομηχανία)

 

Ομάδα Διδασκόντων: Γκοτζαμάνη Αικατερίνη, Τσιότρας Γεώργιος

 

ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ο ρόλος της Έρευνας Μάρκετινγκ στο Διοικητικό και Στρατηγικό Μάρκετινγκ, η διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ, οι πηγές και οι μεθοδολογίες συλλογής πληροφοριών, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μάρκετινγκ και τα πεδία εφαρμογής της, είναι μερικά από τα βασικά θέματα που αναλύονται στο μάθημα αυτό.

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις αρχές, μεθοδολογίες και διαδικασίες της Έρευνας Μάρκετινγκ στo πλαίσιo του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως αυτές εφαρμόζονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις..

Η ποιότητα των αποφάσεων μάρκετινγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση και την ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών. Η βασική λειτουργία της Έρευνας Μάρκετινγκ είναι η συστηματική διαχείριση (αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση, χρήση) των αναγκαίων και κατάλληλων πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ. Η λειτουργία της Έρευνας Μάρκετινγκ συνδέει την επικοινωνία μεταξύ πελατών, προμηθευτών, επιχειρηματικών συνεργατών, επιχειρήσεων, Δημοσίων οργανισμών και Κράτους μέσα από πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές στο πλαίσιο ενός MMIS (Marketing Management Information System) χρησιμοποιούνται για:

 • την αναγνώριση και τον προσανατολισμό ευκαιριών και προβλημάτων Μάρκετινγκ
 • το σχεδιασμό / προγραμματισμό, ανασχεδιασμό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ
 • την παρακολούθηση και το συνεχή έλεγχο των επιδόσεων μάρκετινγκ
 • και τη βελτιωμένη προσέγγιση του μάρκετινγκ ως ολοκληρωμένη διαδικασία

Η Έρευνα Μάρκετινγκ καθορίζει τις πληροφορίες που χρειάζονται στο Διοικητικό Μάρκετινγκ, σχεδιάζει τη μέθοδο συλλογής των αναγκαίων πληροφοριών διαχειρίζεται και υλοποιεί τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, αναλύει τα αποτελέσματα και αναλαμβάνει την διάχυση των ευρημάτων για τη στήριξη των λαμβανόντων αποφάσεις Μάρκετινγκ.

 

Διδάσκων: Βασιλειάδης Χρήστος

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κατά τη τελευταία δεκαετία παρατηρείται έντονη αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι Τράπεζες κάνουν διαφήμιση, αναδιοργανώνονται και καινοτομούν. Είναι σαφές ότι στα μάτια του μέσου πελάτη έχουν αρχίσει να φαίνονται ίδιες. Είναι λοιπόν αναγκασμένες να βρουν μία καινούργια βάση διαφοροποίησης. Επιπλέον, τα προϊόντα που καλείται να επιλέξει ο πελάτης της Τράπεζας, σήμερα, είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτά του παρελθόντος και πρέπει  να παρέχονται σε πολύ υψηλή στάθμη ποιότητας και ανταγωνιστικές τιμές. Ο πελάτης δεν αναζητά σήμερα μόνο την Τράπεζα αλλά και το στέλεχος. Ο πελάτης δεν είναι πια ένας αριθμός - λογαριασμός, είναι μια προσωπικότητα με διαφοροποιημένες απαιτήσεις που προέρχονται από προβλέψιμες εξειδικευμένες ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες καλείται να καλύψει το σύγχρονο τραπεζικό Μάρκετινγκ, μέσα από την τεχνολογική ευκολία, την καινοτομία, την αλλαγή της νοοτροπίας και την προσέγγιση του πελάτη.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Βασιλειάδης Χρήστος, Χατζηθωμάς Λεωνίδας

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Να εισαγάγει στους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Πωλήσεων και το ρόλο τους στο σύστημα Μάρκετινγκ της εταιρείας. Να δώσει στους σπουδαστές ένα πλαίσιο οργάνωσης και προγραμματισμού των πωλήσεων που θα πρέπει να διεξάγονται σε μια εταιρεία.

 

Μετά το πέρας του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να:

 • Αξιολογούν το ρόλο της δύναμης των πωλήσεων μέσα στο συνολικό πλαίσιο της διοίκησης πωλήσεων.
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν τεχνικές εκπαίδευσης και επιλογής πωλητών.
 • Εφαρμόζουν γνώσεις που απέκτησαν για την υποκίνηση και την αξιολόγηση των πωλητών.
 • Έχουν την ικανότητα να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων.
 • Κατανοούν τις διαφορετικές δομές και τεχνικές πώλησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 

Διδάσκων: Γεωργάκας Κωνσταντίνος

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

The procedure of sales management, as a link between the enterprise and the market-place, plays a catalytic role in the effectuation of the company’s strategy and directly pertains to the accomplishment of the company’s targets. Besides that, all business activities are connected to sales. Without selling there is no business, and without customer’s support a business cannot exist.

The procedure of selling in modern business, expresses a new philosophy which represents a new customer’s behaviour, a change in the way that a salesman approaches the customer, generally adopting a modern style of selling, more flexible and effective. On the other hand, the modern salesman is not just a simple salesman; he is an integrated manager with technical knowledge, skills and perceptual abilities.

Therefore, there is a general reversal of status quo on sales, a radical, catalytic transition in the selling way and the current salesman’s behavior in the market, compared to what was in effect in previous years. 

Instructor: Constantinos Georgakas

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

To Βιομηχανικό Marketing ή Business to Business Marketing, ή Διεπιχειρησιακό Marketing αποτελεί τη νέα ‘‘ανερχόμενη’’ δύναμη στον τομέα των Ιnstitutional Sales. Όλες οι Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνοντας τις ανάγκες της αγοράς, δημιουργούν τμήματα Marketing και Πωλήσεων που ασχολούνται με την ‘‘Business to Business’’ διάσταση της αγοράς. Μια διάσταση η οποία (διεθνώς) δίνει στο Β2Β Marketing έναν όγκο πωλήσεων 15 φορές μεγαλύτερο από τις καταναλωτικές (consumer) πωλήσεις.

 Ο στόχος του συγκεκριμένου κατ’ επιλογήν μαθήματος του Γ’ εξαμήνου της “Eιδίκευσης Marketing”, είναι να δώσει στους παρακολουθούντες μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες, ένα νέο σκεπτικό Marketing, μια νέα θεώρηση της επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται από μεγάλους προμηθευτές και από μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες ή οργανισμούς. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί τόσο μέσα από την παρακολούθηση των θεωρητικών δεδομένων του Β2Β Marketing, όσο και μέσα από case studies, workshops και coursework.

 

Διδάσκων: Γεωργάκας Κωνσταντίνος

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

There is a need in Marketing to contact your user or the distributor directly.  That is why the theory of Business to Business Marketing needs to be explored.  The module is designed to offer students and Marketing executives specific knowledge on the basic concepts, "tools" and principles used in Industrial or “B 2 B  Marketing”, or “Business Market Management”.  The course realizes that students and executives need to develop an understanding of the Business to Business Environments and the consequences of the marketing decisions.

 

Instructor: Constantinos Georgakas

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 Το μάθημα αυτό θα εξετάσει θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση και τη σύνταξη του διεθνούς ή εξαγωγικού σχεδίου μάρκετινγκ τα οποία είναι απολύτως επιτακτικό να γνωρίζουν πολύ καλά τα αρμόδια διοικητικά στελέχη, έτσι ώστε το εγχείρημα της επέκτασης των εμπορικών ή/και παραγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο εξωτερικό να στεφθεί με επιτυχία. Τα θέματα αυτά θα μελετηθούν και με την ανάλυση πραγματικών μελετών περιπτώσεων στη διάρκεια των διαλέξεων. Με δεδομένη τη μεγάλη έλλειψη στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις Διεθνούς και Εξαγωγικού   Μάρκετινγκ   στην   αγορά,   ο   στόχος   του   μαθήματος   είναι   να   εφοδιάσει   τον μεταπτυχιακό φοιτητή (και τωρινό ή μελλοντικό διοικητικό στέλεχος) με εκείνες τις τεχνοκρατικές, αλλά και τις εμπειρικές, γνώσεις οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητες και τις αντιξοότητες που είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει στην προσπάθειά του να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησής του στις αγορές ξένων χωρών. Επίσης, παρέχει χρήσιμες γνώσεις και για τα στελέχη επιχειρήσεων που λειτουργούν εγχώρια αλλά απευθύνονται και σε αλλοδαπούς πελάτες που έρχονται στην Ελλάδα, όπως οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι κατασκευαστικές εταιρείες που συνεργάζονται με ξένες επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, καθώς και τα εμπορικά κέντρα που όλο και περισσότερο απευθύνονται και προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες από γειτονικές χώρες.

Επιπλέον, κύριος στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές πόσο σημαντικοί και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι για όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη μάρκετινγκ α) η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στις ξένες αγορές που ενδιαφέρουν την επιχείρησή τους, β) η επίδειξη ευαισθησίας εκ μέρους τους στις ιδιαιτερότητες των δυνητικών πελατών τους στις αγορές αυτές, και γ) η ύπαρξη δυνατότητας, αλλά και προδιάθεσης, προσαρμογής τους στις διαφορετικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων αλλά και των δυνητικών πελατών τους στις ξένες αγορές.

 

Διδάσκων: Χατζηδημητρίου Ιωάννης