Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 
 

Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Εκτύπωση

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕIΑΣ

Τη δεκαετία του '90 έγινε αντιληπτή στις επιχειρήσεις η επιτακτική ανάγκη όχι μόνο για την αναζήτηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέσω της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και για τη διαμόρφωση στρατηγικών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της μακροχρόνιας κερδοφορίας τους. Στο μάθημα αυτό διδάσκονται θέματα Στρατηγικής Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης που ενδιαφέρουν τόσο εκείνους που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. κλινικών, φαρμακευτικών εταιριών, εταιριών εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού), όσο και διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων (π.χ. νοσοκομείων του ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας, ΔΥΠε). Σκοπός είναι η αφομοίωση αρχών και μεθόδων της Διοικητικής και Χρηματοοικονομικής επιστήμης μέσω της διδασκαλίας, της ανάλυσης περιπτώσεων από τον πραγματικό κόσμο και της πρακτικής εφαρμογής των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μονάδες υγείας του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Καταρχήν, θα συζητηθεί η έννοια και η σημασία της Στρατηγικής και θα παρουσιαστούν περιπτώσεις επιτυχούς εφαρμογής από το νοσοκομειακό τομέα (π.χ. νοσοκομείο Shouldice, θεραπευτήριο Υγεία) και αλλού. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν ποικίλα σύγχρονα εργαλεία και λοιπά θέματα Στρατηγικής Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης (π.χ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Νοσοκομείων, Κάρτα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, Ανάλυση PEST, Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος με βάση το Υπόδειγμα των Πέντε Δυνάμεων του Porter, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Ανάλυση Αριθμοδεικτών).

 

Διδάσκων: Αλετράς Βασίλειος

 

 

Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (-τριες) στις θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και προοπτικές των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (Health Information Systems and e-Health Services), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους συνεισφοράς και λειτουργίας τους στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση από πλευράς φοιτητών (-τριών) των βασικών δομικών μερών, λειτουργιών και συνιστωσών ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου (Hospital Information Systems) - Κατηγοριοποίηση συστημάτων και υποσυστημάτων ενός ΠΣΝ
 • Η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, εφαρμογής προηγμένων Κλινικών και Διοικητικο-οικονομικών Πληροφοριακών Συστημάτων - Τεχνολογιών Πληροφορικής σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Συστήματα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών και Διαχείρισης Απεικονιστικών Εξετάσεων, Συστήματα Στήριξης Διοικητικών και Ιατρικών Αποφάσεων, Συστήματα Τηλεϊατρικής, Τεχνολογίες Bar-Code και RFID), με απώτερο σκοπό την κατανόηση της συνεισφοράς τους σε συγκεκριμένες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς
 • Η αφομοίωση των διαφορετικών διεθνών προτύπων κωδικοποίησης δεδομένων και διαλειτουργικότητας (ή αλλιώς ολοκλήρωσης) των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας
 • Η κατανόηση και αφομοίωση των διαφόρων παραγόντων που επιδρούν ανασταλτικά στην υιοθέτηση της πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στα δημόσια ελληνικά νοσοκομεία αλλά σε νοσοκομεία άλλων χωρών
 • Η παρουσίαση και κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στους καταναλωτές της υγείας (πολίτες), αλλά και γενικότερα στους επαγγελματίες του χώρου (π.χ. ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, διοικητικά στελέχη), οι σύγχρονες διαδικτυακές και κινητές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (e-Health and mobile-Health services)
 • Η παρουσίαση καινοτόμων ερευνητικών κατευθύνσεων στο επιστημονικό αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και ο προσανατολισμός των φοιτητών (-τριών) που ενδιαφέρονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο

 

Ομάδα ΔιδασκόντωνΒλαχοπούλου Μάρω, Μάνθου Βασιλική

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα έχουν κατανοήσει την γενικότερη φιλοσοφία γύρω απο την σύνδεση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Ειδικότερα θα μπορέσουν  να κατανοήσουν :

 • την σημασία και σπουδαιότητα της  βελτίωσης της  ποιότητας στο χώρο της υγείας
 • την εξελικτικής πορεία της ποιότητας.
 •  τις διάφορες προσεγγίσεις και τάσεις  στην βελτίωσης της ποιότητας στο χώρο της υγείας.
 •  την πρακτική εφαρμογή  προγραμμάτων ΔΟΠ σε μονάδες υπηρεσιών Υγείας.
 •  το πλαίσιο εφαρμογής ΔΟΠ σε μονάδες υπηρεσιών υγείας στη Ελλάδα και στον κόσμο
 •  την εφαρμογή συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις μονάδες υγείας
 •  το ρόλο των βραβείων ποιότητας και την τάση για «τελειότητα» σε μονάδες υγείας
 •  τη Διερεύνηση μελλοντικών τάσεων και προκλήσεων στην Ελλάδα

 

Ομάδα ΔιδασκόντωνΒούζας Φώτης, Τσιότρας Γεώργιος

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

 Η στήριξη και η συμπλήρωση του μαθήματος κορμού της εξειδίκευσης, ιδιαίτερα στο γνωστικό πεδίο του Σχεδιασμού. Επίσης, του μαθήματος επιλογής των Οικονομικών της Υγείας. Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. Αποσαφήνιση των εννοιών της Στρατηγικής για την Υγεία, της Κοινωνικής Πολιτικής και της Πολιτικής Υγείας, καθώς και του περιεχομένου και των στόχων του Σχεδιασμού-Προγραμματισμού, μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Διαδικασίες Σχεδιασμού και  επίπεδα σύνθεσης και εφαρμογής.

Πλαίσια συγκρότησης και εφαρμογής Πολιτικής Υγείας. Αξιολόγηση της οργάνωσης και χρηματοδότησης του ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Υγείας.

Συγκρότηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων Ανάπτυξης και ο καθορισμός επιμέρους Πολιτικών και Δράσεων. Η σημασία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Καθορισμός διαδικασιών marketing για μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Οργάνωση πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων μονάδων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο. Χρήση εργαλείων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων Συμπεριφορά Ασθενών-Χρηστών Υπηρεσιών Υγείας. Επιδημιολογία της υγείας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον και στην Ελλάδα. 

 

Ομάδα ΔιδασκόντωνΑλετράς Βασίλειος, Χρίστογλου Κωνσταντίνος

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι οικονομικές αρχές και μέθοδοι στον χώρο της Υγείας και έτσι παρέχονται οι απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σε στελέχη που εργάζονται ή θα εργαστούν στο Υπουργείο Υγείας, στις ΔΥΠε, στα νοσοκομεία και αλλού (λ.χ. σε φαρμακευτικές εταιρίες). Καταρχήν, παρουσιάζεται το πρόβλημα της στενότητας των διαθέσιμων πόρων για την υγεία και ο ρόλος της Οικονομικής Επιστήμης στην ορθολογική κατανομή αυτών. Κατόπιν, εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαθού «φροντίδα υγείας» που διαφοροποιούν τη συγκεκριμένη αγορά από τις αγορές άλλων αγαθών και καθιστούν επιτακτική την κρατική παρέμβαση. Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με ποικίλες μεθόδους, που εφαρμόζονται διεθνώς προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ισότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Τέτοιες μέθοδοι είναι, μεταξύ άλλων, η γενικότερη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, ο τρόπος αποζημίωσης των νοσοκομείων και του ιατρικού σώματος, ο προγραμματισμός του υγειονομικού προσωπικού, η εκτίμηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων, η οικονομική αξιολόγηση ιατρικών πράξεων και προγραμμάτων υγείας και ο μηχανισμός καθορισμού προτεραιοτήτων. Επίσης, θα προσεγγιστεί το πρόβλημα που αφορά στις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία και θα προταθούν τρόποι αντιμετώπισής του.

 

Διδάσκων: Αλετράς Βασίλειος

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 Ομάδα Διδασκόντων: Μιχαήλ Δημήτριος, Χρίστογλου Κωνσταντίνος

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ