Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 
 

Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Εκτύπωση

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τη Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η διδασκόμενη θεματολογία καλύπτει ζητήματα Στρατηγικής Διοίκησης και Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Ειδικότερα, επιμέρους ζητήματα της Στρατηγικής Διοίκησης αποτελούν τα ακόλουθα: Επιχειρηματική Δράση και Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης (Business Plan), Ορισμός και Στοιχεία Στρατηγικής Διοίκησης, Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Στρατηγική Επιλογή και Στρατηγική Υλοποίηση. Η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση επικεντρώνεται στα παρακάτω θέματα: Διοίκηση Στρατηγικής για Δημιουργία Αξίας, Στρατηγική Διοικητική Λογιστική, Στρατηγική Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων, Στρατηγική Χρηματοοικονομική Λογιστική και Μέτρηση Επιχειρηματικής Επίδοσης.

 

Διδάσκων: Σουμπενιώτης Δημήτριος

 


Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ

Η εύρυθμη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος στηρίζεται στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δομή, την οργάνωση και τις λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών αγορών και οργανισμών. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να:

  • δώσει στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
  • να περιγράψει και αναλύσει τα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα
  • να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση και την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, προϊόντων, και ιδρυμάτων,

να αναλύσει βασικές τραπεζικές λειτουργίες και του κινδύνους που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν.

 

Διδάσκων: Μιχαλόπουλος Γεώργιος

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 Αρχικά, παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και συγκεκριμένα η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων που είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία θεσπίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι αποδεκτά σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης διαχωρίζεται σε Ενεργητικό, Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση, και φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις οφειλές σε τρίτους και τις οφειλές προς τους μετόχους, αντίστοιχα. Δείχνει την οικονομική κατάσταση της οντότητας και την ικανότητά της να παράγει εισόδημα στο μέλλον. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, ενώ η διαφορά των δύο καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα της οντότητας σε χρηματικούς όρους. Τέλος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταδεικνύει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της οντότητας. 

Ομάδα Διδασκόντωνθεοφάνης Α. Καραγιώργος, Ιωάννης Α. Ταμπακούδης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι παρέχει στους φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας και των τεχνικών που αφορούν την επιλογή και τη χρηματοδότηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών και γενικότερα όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Συγκεκριμένα θέματα που αναπτύσσονται είναι η διαχείριση μετρητών διαθεσίμων, χρεογράφων, λογαριασμών εισπρακτέων, αποθεμάτων καθώς και η πρόβλεψη των ταμειακών ροών. Ακόμη εξετάζονται θέματα διαχείρισης της χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης, όπως πχ. διαχείριση λογαριασμών πληρωτέων, τραπεζικός δανεισμός ή χρήση εναλλακτικών πηγών βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

 

Ομάδα ΔιδασκόντωνΓεώργιος Μιχαλόπουλος, Συμεών Παπαδόπουλος

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Το μάθημα καλύπτει την τιμολόγιση και την αντιστάθμιση, τις αγοραπωλησίες και την χρήση των δικαιωμάτων προαίρεσης, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των συμφωνιών ανταλλαγής, καθώς και με βασικές τεχνικές βασικές τεχνικές τιμολόγισης όπως η εξίσωση Black-Scholes και οι αριθμητικές μέθοδοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετρήσεις ευαισθησίας, τις επεκτάσεις κατά Taylor, την εκτίμηση διακυμάνσεων και συσχετίσεων τα "χαμόγελα μεταβλητότητας", κτλ.

 

Διδάσκων: Ζαπράνης Αχιλλέας

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές  ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Διοίκησης Εταιρικών Κινδύνων. Οι συνθήκες αβεβαιότητας που εντείνονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν την ανάγκη για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών μονάδων, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σε θέματα διαχείρισης – διοίκησης του κινδύνου. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων. Παρουσιάζονται  διεξοδικά οι διαφορετικοί τύποι κινδύνων, οι τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησής τους καθώς και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Εξετάζονται ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λογιστικός κίνδυνος, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο πολιτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας, ο νομικός-κανονιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης και ο συστημικός κίνδυνος. Για καθένα από τους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη τόσο για την μέτρηση όσο και για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσίαση case – studies βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου και να ενημερωθούν για τις άριστες πρακτικές.

 

Διδάσκων: Ελευθεριάδης Ιορδάνης

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη θεωρία των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στις εναλλακτικές στρατηγικές πρόβλεψης των συναλλαγματικών εξελίξεων. Αρχικά θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα βασικά υποδείγματα προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως για παράδειγμα, το υπόδειγμα της ακάλυπτης ισοδυναμίας επιτοκίων, το νομισματικό υπόδειγμα, το υπόδειγμα του χαρτοφυλακίου κλπ, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε εναλλακτικές στρατηγικές πρόβλεψης των συναλλαγματικών εξελίξεων.

 

Διδάσκων: Καρφάκης Κωνσταντίνος

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρχικά, το μάθημα επικεντρώνεται στη μεθοδολογία υπολογισμού της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου (μετοχές, ομόλογα, κτλ.) ή χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων. Αναλύεται η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz το επίκεντρο της οποίας είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και η σύνθεση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η θεωρία χαρτοφυλακίου παρέχει τη μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου και την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης. 

Διδάσκοντες: Ταμπακούδης Ιωάννης

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η Χρηματοοικονομική Αστάθεια, η οποία είναι το άμεσο αποτέλεσμα των ατελειών των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, είναι στενά συνδεδεμένη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδυτικών μηχανισμών και της πολυπλοκότητας του συστήματος και μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για ολόκληρη την πραγματική οικονομία. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί βοηθάει στην αναγνώριση καταστάσεων ανισορροπίας και κυρίως στην επίτευξη αποτελεσματικών οικονομικών πολιτικών.

 

Διδάσκουσα: Κύρτσου Αικατερίνη

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συνόλου μηχανισμών ελέγχου της δραστηριότητας των στελεχών με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μετόχων. Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά και προγενέστερα οικονομικά σκάνδαλα και λογιστικές ατασθαλίες σε διάφορες χώρες (π.χ. Enron και WorldCom στην Αμερική, Ahold στην Ολλανδία, Vivendi στη Γαλλία, Parmalatστην Ιταλία κτλ.), οδήγησαν σε μία παγκόσμια αναβίωση του προβληματισμού σχετικά με την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Σήμερα, το ζήτημα αυτό απασχολεί πολύ έντονα και την Ελλάδα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με επιλεγμένα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία εξετάζονται κυρίως από τη λογιστική/χρηματοοικονομική άποψη. Οι διαλέξεις αφορούν την ανάλυση των σχετικών θεμελιωδών αρχών, οι οποίες συνοδεύονται από την παρουσίαση αποτελεσμάτων εμπειρικών μελετών, βασισμένες σε διεθνή και Ελληνικά δεδομένα, την επεξεργασία περιπτώσεων (case studies) καθώς και την πραγματοποίηση διαλέξεων από εξωτερικούς συνεργάτες.