Επιλογή υποψηφίων / Αξιολόγηση αιτήσεων

Εκτύπωση

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αφορά τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κριτήρια αξιολόγησης δεύτερης φάσης:

 


Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 85%.

 Η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων (15%).