Βρίσκεστε εδώ:: Προκηρύξεις
 
 

Προκηρύξεις

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΔΑ: ΒΕΝΦ469Β7Ι-2Η9

Εκτύπωση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την ανάθεση έργου  με κατάρτιση σύμβασης έργου σε δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες  με σύμβαση ανάθεσης έργου (σχέση εργολαβική μη εξαρτημένης εργασίας), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2010» (resCom: 80499), με βάση τον κατατεθειμένο πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων, σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. E.E. 6087/13.06.2013 Εισηγητικού Σημειώματος των αρμοδίων Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων εγκρίθηκαν οι αναθέσεις έργου στους επιτυχόντες.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δύο Εξωτερικούς Συνεργάτες

Εκτύπωση

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο υλοποίησης από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» προσκαλεί δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Περισσότερα

Έναρξη Προγράμματος MBA για Νέους Πτυχιούχους

Εκτύπωση

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη  λειτουργίας του 20ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.  

Περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Β4Σ9469Β7Ι-ΔΦ5)

Εκτύπωση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την ανάθεση έργου  με κατάρτιση σύμβασης έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου Οικονομικής Υποστήριξης, εγκρίθηκε, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων_2010» (resCom: 80156):

  1. η ανάθεση έργου για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα συνέχισης συνεργασίας, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων, με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 21.000,00 €, στον επιτυχόντα κ. Δημήτριο Πουλίδη για την πλήρωση της θέσης, διότι συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και
  2. η αποδοχή των υποψηφίων από τη θέση 2 έως 10, ως επιλαχόντων, σε περίπτωση μη αποδοχής της ανάθεσης, λόγω κωλύματος ή παραίτησης, κατόπιν υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του επιτυχόντος και με επιλογή του επόμενου κάθε φορά υποψηφίου (φθίνουσα βαθμολογική σειρά) από τον κατατεθειμένο πίνακα, κατά τα ανωτέρω.
Περισσότερα

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013

Εκτύπωση

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), να υποβάλουν αίτηση.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτύπωση

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο υλοποίησης από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως εξής:

Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου Οικονομικής Υποστήριξης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 21.000,00 € (είκοσι μία χιλιάδες ευρώ).

Περισσότερα

Σελίδα 6 από 7