You are here:: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 
 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Print

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), να υποβάλουν αίτηση.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απονέμεται για πρωτότυπη συμβολή σε μία από τις θεματικές περιοχές που αποτελούν το αντικείμενο του προγράμματος δηλαδή: Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική/Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω πεδία έρευνας.

α/α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ    

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

1

«Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις Υπηρεσίες» - “Supply Chain Management in Services

Ανδρέας Ανδρονικίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

2

Επιχειρησιακή Έρευνα - Εφαρμογές στο Μάρκετινγκ με στοχαστικές διαδικασίες.

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

3

Λογιστική – Κοστολόγηση – Φορολογία – Λογιστικά Πληροφοριακά συστήματα.

Δημήτριος Γκίνογλου, Καθηγητής

4

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

5

Οργανωσιακή Συμπεριφορά.

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

6

Δημόσια Διοίκηση.

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

7

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Έργου Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής

8

Εργασιακές Σχέσεις/Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής

9

Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Αισθητική (Τέχνες, Αρετές, Γλώσσα/Κείμενο/Έκφραση, Καινοτομία, Δημιουργικότητα).

Χρήστος Νικολαΐδης, Καθηγητής

10

Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Παγκοσμιοποίηση/Οικουμενικότητα (Κοινωνική ευθύνη, Εμπιστοσύνη, Ηθική, Πολιτική/Δύναμη).

Χρήστος Νικολαΐδης, Καθηγητής

11

Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Ευτυχία/Happiness (Ευημερία, , Σιωπή, Χιούμορ, Σιωπηρή Σκέψη).

Χρήστος Νικολαΐδης, Καθηγητής

12

Στρατηγικό Μάνατζμεντ & e-business, e-commerce (Θεωρία του Χάους/Πολυπλοκότητας).

Χρήστος Νικολαΐδης, Καθηγητής

13

Web 2.0 στον Ηλεκτρονικό Τουρισμό (Web 2.0 in E-Tourism).

Αναστάσιος Οικονομίδης, Καθηγητής

14

Web 2.0 στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Web 2.0 in E-Government).

Αναστάσιος Οικονομίδης, Καθηγητής

15

Επιχειρηματικά Μοντέλα για επιχειρήσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Αναστάσιος Οικονομίδης, Καθηγητής

16

Συγχωνεύσεις Εξαγορές Επιχειρήσεων.

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

17

Συμπεριφορά Χαρτοφυλακίου.

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

18

Συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

19

Αξιολόγηση Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

20

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής

21

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοοικονομικών θεσμών.

Θωμάς Χατζηγάγιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 12 Νοεμβρίου μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και η ερευνητική πρόταση καθώς και το όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράφει την αίτηση (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr ) .
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με την αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
 4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας. Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση:
  1. Proficiency, ή
  2. TOEFL 79 και πάνω στο Internet-based test ή 213 και πάνω στο computer-based test, ή
  3. IELTS 6, ή
  4. Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2, ή
  5. πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό δίπλωμα από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
 6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr ).

 

Επίσης, αίτηση μπορεί να υποβληθεί και σε άλλες ερευνητικές περιοχές, εφόσον ο αιτών έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη ενός μέλους ΔΕΠ από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και αφού συνεννοηθεί και ως προς την προτεινόμενη περιοχή, οποία πρέπει να συνάδει με τις περιοχές που θεραπεύονται στο πρόγραμμα. Η ΕΔΕ θα ελέγξει τη συμμόρφωση όλων των αιτήσεων ως προς τη συνάφεια των προτεινόμενων περιοχών έρευνας.

Για το φάκελο των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891530 ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://mba.uom.gr (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα-Παρασκευή 11:30-14:00.

 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Π.Μ.Σ.

  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

      Ανδρέας Γεωργίου

 

         Καθηγητής