You are here:: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014
 
 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014

Print

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), να υποβάλουν αίτηση.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απονέμεται για πρωτότυπη συμβολή σε μία από τις θεματικές περιοχές που αποτελούν το αντικείμενο του προγράμματος δηλαδή: Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική/Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω πεδία έρευνας.

 

α/α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ     

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

1

Μάνατζμεντ και Οικονομικά της Υγείας

Βασίλειος Αλετράς, Επίκουρος Καθηγητής

2

A Framework for Studying NeuroMarketing: Evaluating Consumer Decision Making Processes

Ανδρέας Ανδρονικίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3

Service Quality through Customer Orientation (internal & external)

Ανδρέας Ανδρονικίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

4

Επιχειρησιακή Έρευνα – Εφαρμογές στο Μάρκετινγκ με στοχαστικές διαδικασίες

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

5

Επιχειρησιακή Έρευνα – Μαρκοβιανές αλυσίδες μοντέλα ανθρώπινου δυναμικού

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

6

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Βιωσιμότητα (Sustainable Supply Chain Management)

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

7

Services Supply Chain Management

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

8

Δημόσια Διοίκηση (Public Management).

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

9

Διοίκηση Αλλαγών (Change Management)

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

10

Ανάλυση – Διαχείριση Κινδύνου

Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής

11

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Έργου Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής

12

Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό

Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής

13

Πολυδιάστατη Διερευνητική Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.

Οδυσσέας Μοσχίδης, Καθηγητής

14

Ανάλυση και σχεδίαση ενός πολυκριτήριου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων  για την κατανομή αγροτικών γαιών

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

15

Ανάλυση και σχεδίαση ενός διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

16

Ανάλυση και σχεδίαση ενός διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του περιβάλλοντος

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

17

Ανάλυση και σχεδίαση ενός διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

18

Λειτουργία, Αποτελεσματικότητα και Συμπεριφορά Χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

19

Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

20

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων.

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

21

Αξιολόγηση Επενδύσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία FDI

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

22

Στρατηγική Χρηματοοικονομική

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

23

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

24

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

25

Αθλητικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

26

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

27

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

28

Διαχείριση Επώνυμων Προϊόντων (μάρκας)

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και η ερευνητική πρόταση καθώς και το όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράφει την αίτηση (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr ) .
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με την αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
 4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας. Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση:
  1. Proficiency, ή
  2. TOEFL 79 και πάνω στο Internet-based test ή 213 και πάνω στο computer-based test, ή
  3. IELTS 6, ή
  4. Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2, ή
  5. πτυχίο  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό δίπλωμα από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που  έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
 6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr ).

 

Επίσης, αίτηση μπορεί να υποβληθεί και σε άλλες ερευνητικές περιοχές, εφόσον ο αιτών έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη ενός μέλους ΔΕΠ από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και αφού συνεννοηθεί και ως προς την προτεινόμενη περιοχή,  οποία πρέπει να συνάδει με τις περιοχές που θεραπεύονται στο πρόγραμμα. Η ΕΔΕ θα ελέγξει τη συμμόρφωση όλων των αιτήσεων ως προς τη συνάφεια των προτεινόμενων περιοχών έρευνας.

Για το φάκελο των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891530 ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://mba.uom.gr (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα-Παρασκευή 11:30-14:00.

 

  

    Ο Πρόεδρος του Δ.Π.Μ.Σ.

    στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

        Ανδρέας Γεωργίου

           Καθηγητής