You are here:: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Print

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως εξής:

Α. Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Α) για την παροχή έργου Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης του άνω αυτοχρηματοδοτούμενου έργου για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 21.000,00€ (είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ).

Απαιτούμενα προσόντα:

 1.  Κατοχή Πτυχίου A.Ε.Ι. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος A.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
 2. Καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία.
  2. Τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογίας των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
  3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους όπου να βεβαιώνεται από τον εργοδότη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας/έργου.
 4. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, ενός (1) τουλάχιστον, έτους, σε αντίστοιχη θέση.

Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν, είναι τα παρακάτω:

 • Επαγγελματική Εμπειρία σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γνώση λογιστικών πακέτων και πακέτων μισθοδοσίας.
 • Περαιτέρω γνώση διαδικασιών λογιστηρίου Δημόσιου Λογιστικού (Ν.Π.Δ.Δ. με έμφαση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Τα προσόντα των υποψηφίων θα αποδεικνύονται από πρωτότυπους τίτλους σπουδών, ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους, πρωτότυπα αποδεικτικά των προσόντων ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα τους και νόμιμα αποδεικτικά/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, με προσκόμιση πρωτότυπων συμβάσεων ή ενσήμων ή Α.Π.Υ. ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2013 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ισόγειο, κτίριο Η) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τα εξής δικαιολογητικά:

 1.  Αίτηση* (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Πρωτότυπους ή νόμιμα επικυρωμένους τίτλους σπουδών
 4. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις παραπάνω γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα φωτοαντίγραφα). 

*Το δικαιολογητικό (1) υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται είτε από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr) σε ηλεκτρονική μορφή.

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών θα ακολουθήσει συνέντευξη που θα διενεργήσει Επιτροπή Αξιολόγησης με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις, απαιτούμενες από την προκήρυξη, προϋποθέσεις επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ισόγειο, κτίριο Η) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, ΤΚ: 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891530 και 2310 891511-13, e-mail: mba @uom . gr , κατά τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, τις ώρες από 11:30 – 14:00.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών)

 

                              Αναπληρωτής Καθηγητής
                                 Αχιλλέας Ζαπράνης
       Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης