You are here:: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014
 
 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014

Print

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), να υποβάλουν αίτηση.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απονέμεται για πρωτότυπη συμβολή σε μία από τις θεματικές περιοχές που αποτελούν το αντικείμενο του προγράμματος δηλαδή: Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική/Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω πεδία έρευνας.

 

α/α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ     

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

1

A Framework for Studying NeuroMarketing: Evaluating Consumer Decision Making Processes

Ανδρέας Ανδρονικίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

2

Service Quality through Customer Orientation (internal & external)

Ανδρέας Ανδρονικίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3

Επιχειρησιακή Έρευνα – Εφαρμογές στο Μάρκετινγκ με στοχαστικές διαδικασίες

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

4

Επιχειρησιακή Έρευνα – Μαρκοβιανά Μοντέλα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο Μάρκετινγκ

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

5

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Βιωσιμότητα (Sustainable Supply Chain Management)

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

6

Μεθοδολογία διοίκησης σχέσεων με τους πελάτες εφοδιαστικών αλυσίδων σε δικτυακά περιβάλλοντα

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

7

Επιπτώσεις της Πολιτικής Ανταγωνισμού στην  Ελληνική και Ευρωπαϊκή Επιχείρηση

Χρήστος Κωνσταντάτος, Καθηγητής

8

Πρακτικές Κατάχρησης Δεσπόζουσας Θέσης στην Ελληνική Αγορά

Χρήστος Κωνσταντάτος, Καθηγητής

9

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής

10

Διεθνή και Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική - Νομισματική

Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

11

Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Στατιστική  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οδυσσέας Μοσχίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

12

Έρευνα Αγοράς

Οδυσσέας Μοσχίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

13

Αποτελεσματικότητα τραπεζών και τραπεζική διαμεσολάβηση

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

14

Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

15

Συμπεριφορά χαρτοφυλακίου πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

16

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής 

17

Χρηματοοικονομική Στρατηγική

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

18

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

19

Η Στρατηγική Σκέψη στα κείμενα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

20

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

21

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (Τουριστικές, Αθλητικές, Υγείας)

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

22

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ  (Κοινωνικά Μέσα και Δίκτυα)

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

23

Διαχείριση Επώνυμων Προϊόντων (Brand Management)

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου 2014 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και η ερευνητική πρόταση καθώς και το όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράφει την αίτηση (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr ) .
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με την αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
 4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας. Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση: 
  1. Proficiency, ή
  2. TOEFL 79 και πάνω στο Internet-based test ή 213 και πάνω στο computer-based test, ή
  3. IELTS 6, ή
  4. Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2, ή
  5. πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό δίπλωμα από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ). 
 6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr ).
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Επίσης, αίτηση μπορεί να υποβληθεί και σε άλλες ερευνητικές περιοχές, εφόσον ο αιτών έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη ενός μέλους ΔΕΠ από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και αφού συνεννοηθεί και ως προς την προτεινόμενη περιοχή, οποία πρέπει να συνάδει με τις περιοχές που θεραπεύονται στο πρόγραμμα. Η ΕΔΕ θα ελέγξει τη συμμόρφωση όλων των αιτήσεων ως προς τη συνάφεια των προτεινόμενων περιοχών έρευνας.

Για το φάκελο των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891530 ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://mba.uom.gr (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα-Παρασκευή 11:30-14:00.

 

  

    Ο Πρόεδρος του Δ.Π.Μ.Σ.

    στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

        Ανδρέας Γεωργίου

           Καθηγητής