Βρίσκεστε εδώ:: Δομή Προγράμματος
 
 

Δομή Προγράμματος

Εκτύπωση

Η δομή των προγραμμάτων έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στα προγράμματα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό η δομή του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελείται από τα παρακάτω:

  • Υποχρεωτικά Μαθήματα
  • Μαθήματα Επιλογής
  • Διπλωματική Εργασία (Thesis)

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 14 μαθήματα. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α, Β, και Γ. Κατά τη διάρκεια του Δ’ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ' όσον έχει περάσει όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων.     

Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του (η έναρξη της διαδικασίας διαβουλεύσεων ανακοινώνεται από τη γραμματεία). 

 Η λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτεί συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  • Τα μαθήματα Α' εξαμήνου αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα. Συνολικά 30 ECTS
  • Τα μαθήματα Β' εξαμήνου αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα. Συνολικά 30 ECTS
  • Τα μαθήματα Γ' εξαμήνου σε όλες τις κατευθύνσεις αντιστοιχούν με: εννέα (9) πιστωτικές μονάδες το υποχρεωτικό μάθημα και επτά (7) πιστωτικές μονάδες το κάθε μάθημα επιλογής.               Συνολικά 30 ECTS
  • Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Σημείωση: Είναι επιθυμητό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διαθέτουν βασικές γνώσεις μαθηματικών, καθώς και τις ακόλουθες δεξιότητες: χρήση Windows, χρήση Word, βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμένου, βασικές δεξιότητες στη χρήση Excel, ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και συλλογής πληροφοριών, ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων τυπικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.