Βρίσκεστε εδώ:: Β' Εξάμηνο Επιλογής
 
 

Μαθήματα Επιλογής Β' Εξαμήνου

Εκτύπωση

Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν και θα διοικήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας για να αναζωογονήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δοθεί έμφαση στα συστήματα που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και την αξία που μπορεί να προσφέρουν αυτά στον οργανισμό γενικά. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ψηφιακής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.

 

Διδάσκων: Παπαθανασίου Ιάσωνας

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως ‘αποφασίζοντα’. Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα στελέχη του μάρκετινγκ στο σχεδιασμό στρατηγικών προγραμμάτων μάρκετινγκ καθώς και στον επιτυχημένο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: την διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στην συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, και τέλος τις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, την τοποθέτηση και προβολή προϊόντων.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Βασιλειάδης Χρήστος, Χατζηθωμάς Λεωνίδας

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές τις απαραίτητες δεξιότητες που μπορούν να τους επιτρέψουν να μειώσουν το «κενό» μεταξύ των «πρωτότυπων» ιδεών τους και την «πρακτική-πραγματική» πραγμάτωση τους στο περιβάλλον της εργασίας τους. Από αυτή την άποψη, το μάθημα εστιάζει σε δύο κύριες προοπτικές που απαρτίζουν τον πυρήνα της θεωρίας της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς: α) την προοπτική της διάγνωσης που αναφέρεται στην κατάλληλη διάγνωση των προβλημάτων στους οργανισμούς και εξετάζει-διερευνά ανάλογα τη συμπεριφορά των ατόμων και των οργανισμών, και 2) την προοπτική της δράσης που, σε συνέργεια με την προοπτική της διάγνωσης, αναφέρεται στην εφαρμογή των αλλαγών στους οργανισμούς/επιχειρήσεις.

Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ατόμου (π.χ. προσωπικότητα, αντίληψη, αυτογνωσία, συναισθηματική νοημοσύνη, παρακίνηση, εκμάθηση) και τον αντίκτυπό τους στις διοικητικές δεξιότητες των ατόμων (π.χ., αυτοαποτελεσματικότητα, δημιουργική γνώση, κριτική σκέψη, αποτελεσματική λύση προβλημάτων). Το δεύτερο μέρος επισημαίνει τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και την επιρροή τους στην αυτοδιοικούμενες ομάδες ατόμων και την δυναμική συμπεριφορά των ομάδων στους οργανισμούς/επιχειρήσεις (π.χ. ενθαρρυντική-υποστηρικτική επικοινωνία, χαρακτηριστικά της ηγεσίας, δύναμη και συγκρούσεις στους οργανισμούς). Το τρίτο μέρος εστιάζει στη φύση της ανάπτυξης των οργανισμών και την διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής. Τα κεντρικά θέματά του εξετάζουν τα είδη-τύπους, το μέγεθος, και τις στρατηγικές αλλαγές που ακολουθεί ένας οργανισμός καθώς επίσης και τις επιρροές που η δομή του οργανισμού, η φιλοσοφία του, και η πληροφορική τεχνολογία ασκούν στην επίτευξη της κατάλληλης στρατηγικής αλλαγής του.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Βούζας Φώτιος, Δημητριάδη Ζωή

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το μάθημα αυτό είναι ένα κλασικό μάθημα Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός προγράμματος ΜΒΑ. Τα θέματα που καλύπτει το συγκεκριμένο μάθημα είναι: Παραδοσιακές θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Εναλλακτικές προσεγγίσεις για το διεθνές εμπόριο (Ενδοκλαδικό Εμπόριο, Στρατηγική Πολιτική Εμπορίου κ.τ.λ.). Η παρέμβαση του κράτους στο διεθνές εμπόριο. Θεωρία και πολιτική δασμών και ποσοστώσεων. GATT και ΠΟΕ. Εμπορικές συμφωνίες και οικονομική ολοκλήρωση.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της θεωρίας & πολιτικής του διεθνούς χρήματος που ’ναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων διεθνών νομισματικών προβλημάτων. Τα θέματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: αγορά συναλλάγματος, αρμπιτράζ νομισμάτων, κερδοσκοπία & αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, αρμπιτράζ επιτοκίων, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, κρατική παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, συναλλαγματικές κρίσεις.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Καρφάκης Κωνσταντίνος, Κατρανίδης Στυλιανός

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν θέματα σχετικά με τη σημασία, τη διαμόρφωση και τη χάραξη στρατηγικής όσον αφορά στη δραστηριοποίηση της επιχείρησης στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό  περιβάλλον, δηλαδή την ανάπτυξη της  εξωστρέφειας της επιχείρησης. Θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση των αγορών και οι συνέπειές τους για όλες τις επιχειρήσεις,  τα  χαρακτηριστικά  και  οι  ιδιαιτερότητες  των  διεθνών  συναλλαγών,  οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους, οι λόγοι, οι στρατηγικές και τα οφέλη της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, οι ιδιαιτερότητες των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και οι μέθοδοι εξαγωγικής δραστηριοποίησης, οι στρατηγικές παραγωγής σε ξένες χώρες,  η  σημασία  των  χρηματοοικονομικών,  οικονομικών,  νομικών,  περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών από χώρα σε χώρα για τις θεμελιώδεις λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και η σπουδαιότητα όλων αυτών στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και διαμόρφωσης επιχειρηματικής στρατηγικής, θα μελετηθούν σε βάθος. Η σημασία αρκετών από τα παραπάνω θέματα θα μελετηθεί και όσον αφορά στην αντιμετώπιση από τις εγχώριες επιχειρήσεις του ανταγωνισμού από ξένες επιχειρήσεις που εισέρχονται και επεκτείνουν τις εμπορικές ή/και παραγωγικές δραστηριότητές τους στην Ελληνική αγορά. Η εκτενής ανάλυση μελετών περιπτώσεων (case studies) στη διάρκεια των διαλέξεων θα δείξει πως όλα τα παραπάνω θέματα εφαρμόζονται στην πράξη. 

Διδάσκων: Χατζηδημητρίου Ιωάννης