Βρίσκεστε εδώ:: Διδακτορικές Σπουδές Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 
 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Εκτύπωση

Ο υποψήφιος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος θα πρέπει κατ' αρχή να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να έχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών από Πανεπιστήμιο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
 2. να έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από Πανεπιστήμιο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα βασικά πεδία έρευνας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (δηλαδή: Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική/Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι, Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση).
 3. να γνωρίζει επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση:
  1. Proficiency, ή
  2. TOEFL 79 και πάνω στο Internet-based test ή 213 και πάνω στο computer-based test, ή
  3. IELTS 6, ή
  4. Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2, ή
  5. πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό δίπλωμα από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

Εφ' όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ., από 1 Οκτωβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου ή από 1 Μαρτίου μέχρι τέλη Απριλίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.  Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και ερευνητική πρόταση (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος.
 4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
 6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr ).

 Για να γίνει δεκτή αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορικές σπουδές, ο/η υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος θα πρέπει να υποστηρίζει την αίτησή αυτή συνυπογράφοντάς την.