Βρίσκεστε εδώ:: Διδακτορικές Σπουδές Επιλογή Υποψηφίων
 
 

Επιλογή Υποψηφίων

Εκτύπωση

Κατά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη γραπτή δήλωση μέλους ΔΕΠ από τα τρία τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. ότι επιθυμεί να επιβλέψει την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. Η εύρεση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ είναι ευθύνη του υποψηφίου. Οι προϋποθέσεις πρόκρισης για ένταξη σε διαδικασία διδακτορικού, τα κριτήρια έγκρισης της πρότασης έρευνας του υποψηφίου, η συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Υποψηφίου, η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής Υποψηφίου και η διαδικασία για την Απονομή Διδακτορικού αναφέρονται στο νόμο 2083/92 (άρθρο 12-14) και σε αποφάσεις της Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από τη Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφ' όσον ο υποψήφιος ικανοποιεί τις τυπικές προϋποθέσεις, ο φάκελος διαβιβάζεται στο Τμήμα στο οποίο ανήκει το μέλος ΔΕΠ που συμφώνησε να επιβλέψει την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου.                                                                                    

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης στην οποία διαβιβάζεται ο φάκελος κρίνει αν ο υποψήφιος ικανοποιεί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του συγκεκριμένου Τμήματος (τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών έχουν εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και τις διαδικασίες) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το Τμήμα δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο είτε να παρακολουθήσει μαθήματα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή να μελετήσει θεματικές ενότητες σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή (Independent Study).

Εφ' όσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, προτείνεται προς το Δ.Π.Μ.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5α του 2083/92, είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η συμβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, απαρτίζεται από τον επιβλέποντα που είναι μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. ή του ΕΠΙ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αν. Καθηγητή ή Επ. Καθηγητή, και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ από τα οποία μπορεί το ένα να είναι Λέκτορας του οικείου Τμήματος, εφ' όσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή μέλος ΔΕΠ άλλου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12, 2083/92. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ενημερώνει σχετικά με την πρότασή της τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Όσον αφορά στην τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο νόμο 2083/92, άρθρο 12, παρ. 5βγ. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι 7 χρόνια, ενώ η ελάχιστη είναι 3 χρόνια.